Joulupuuseura ry:n säännöt

Patentti- ja rekisterihallituksen 21.8.2014 hyväksymät säännöt.

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 


Yhdistyksen nimi on Joulupuuseura ry, Julgransföreningen rf.  Yhdistys voi käyttää myös nimeä Finnish Christmas Tree Growers Association.
Yhdistyksen kotikunta on Loppi.


2 § TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää joulu
puiden ja leikkohavujen kasvattajien sekä kasvattajien ja sidosryhmien välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa sekä edistää koetoimintaa ja tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- harjoittaa tiedotusta, neuvontaa ja koulutusta
- julkaisee ja levittää alan kirjallisuutta, lehtiä ja ohjeita
- järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja
- tekee aloitteita eri viranomaisille

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää arpajaisia ja keräyksiä
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneen henkilön. Kunniajäseneksi kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen kevät- tai syyskokous. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä sen kalenterivuoden lopussa, jona hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä enää laissa tai yhdistyksen säännöissä minittuja jäsenyyden ehtoja. Erotettavalle jäsenelle on järjestettävä kuulemismahdollisuus.


5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä on määrätty.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta. Yhdistyksen kevätkokouspidetään 28.2.–30.4. välisenä aikana ja syyskokous 1.9.–31.10. välisenä aikana. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan kirjallisesti joko postitse tai sähköpostitse niille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa, tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen omassa lehdessä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kokouspäivä ja kutsun lähettämispäivä mukaan luettuna.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kahta kuukautta ennen kevät- tai syyskokousjakson alkua.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5.esitetään toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
6.päätetään toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksun suuruudesta,
7.valitaan hallituksen puheenjohtaja,
8.valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle ja vähintään kaksi, enintään kuusi varajäsentä,
9.valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraava toiminta- ja tilikausi.
10. ilmoitetaan hallituksen asettamien toimikuntien kokoonpano,
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Lisäksi ylimääräinen kokous järjestetään, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä on hallitukselta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytänyt. Hallitus kutsuu kokouksen koolle kahden kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan jäsenille samoin kuin varsinaisesta kokouksesta.

Yhdistyksen kokoukseen voivat osallistua varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet. Äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet, joilla kullakin on yksi ääni. Kokouksissa on mahdollisuus äänestää myös valtakirjalla, jolloin yksi äänioikeutettu jäsen voi käyttää korkeintaan kolmea valtakirjaa. Kannatusjäsenillä on puhevalta muttei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokous pyrkii yksimielisyyteen päätöksissään, mutta se voi tehdä päätöksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta 10 §:ssä mainittuja asioita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja kahdesta kuuteen (2-6) varajäsentä. Hallituksen jäsenen tai hänen edustamansa yhteisön tulee olla yhdistyksen jäsen.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä kaksi on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Mikäli varsinainen jäsen eroaa kesken kolmevuotiskauden, hallitus nimeää varajäsenistä hänelle seuraajan loppukaudeksi. Sama jäsen voi olla hallituksessa korkeintaan kaksi kautta peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa, ainakin kerran kummallakin vuosipuoliskolla tai kun vähintään kolmannes hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai hallituksen tähän tehtävään määräämä luottamus- tai toimihenkilö yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

8 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi alkaen 1.1. ja päättyen 31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi kuukautta.

Yhdistys purkautuu, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi kuukautta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen sillä tavalla, kun yhdistyksen viimeinen purkautumisesta päättävä kokous määrää.

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on mainittava kokouskutsussa.